Surgical instruments

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Sihtasutus Pärnu Haigla
Number: 2149866
Publication date: 24-05-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Sihtasutus Pärnu Haigla
   90004527
   Ristiku 1
   Pärnu
   80010
   Estonia
   Contact point(s): 80010
   For the attention of: Este Maidle
   Telephone: +372 4473128
   E-mail: este.maidle@ph.ee
   Fax: +372 4473102
   Internet address(es):
   General address: http://www.ph.ee
   Electronic access to information: https://riigihanked.riik.ee
   Electronic submission of tenders and requests to participate: https://riigihanked.riik.ee
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Body governed by public law
  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Endoskoopiliste ja konventsionaalsete lõikuste stapler-lõikurite, troakaaride, ultrahelikirurgia instrumentide ostmine.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Ristiku 1 Pärnu.

    NUTS code: EE
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Endoskoopiliste ja konventsionaalsete lõikuste stapler-lõikurite, troakaaride, ultrahelikirurgia instrumentide ostmine kahe (2) aasta jooksul, mille tehniline kirjeldus ja kogused on esitatud HD Lisas 1. HD on kättesaadav hankedokumendid lehelt.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    33169000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Eellaadimata endostapler-lõikurid laparoskoopiliste lõikuste jaoks ja täitekassetid, kogused esitatud hankedokumentide tehnilises kirjelduses, mis on kättesaadav Hankedokumendid lehelt.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: yes
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 24 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Eellaadimata endostapler-lõikurid laparoskoopiliste lõikuste jaoks ja täitekassetid

  1. Short description

  Eellaadimata endostapler-lõikurid laparoskoopiliste lõikuste jaoks ja täitekassetid, kirjeldus esitatud hankedokumentide tehnilises kirjelduses, mis on kättesaadav Hankedokumendid lehelt.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33169000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 24 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 2 Lot title: Endoskoopiline klammerdaja soolekinnisti sulgemiseks laparoskoopilistel lõikustel

  1. Short description

  Endoskoopiline klammerdaja soolekinnisti sulgemiseks laparoskoopilistel lõikustel, kirjeldus esitatud hankedokumentide tehnilises kirjelduses, mis on kättesaadav Hankedokumendid lehelt.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33169000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 24 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 3 Lot title: Optilised universaalse topelttihendiga troakaarid

  1. Short description

  Optilised universaalse topelttihendiga troakaarid, kirjeldus esitatud hankedokumentide tehnilises kirjelduses, mis on kättesaadav Hankedokumendid lehelt.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33169000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 24 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 4 Lot title: Optilised universaalse topelttihendiga troakaarid II

  1. Short description

  Optilised universaalse topelttihendiga troakaarid, kirjeldus esitatud hankedokumentide tehnilises kirjelduses, mis on kättesaadav Hankedokumendid lehelt.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33169000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 24 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 5 Lot title: Konventsionaalsete lõikuste mehaanilised õmblusvahendid

  1. Short description

  Konventsionaalsete lõikuste mehaanilised õmblusvahendid, kirjeldus esitatud hankedokumentide tehnilises kirjelduses, mis on kättesaadav Hankedokumendid lehelt.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33169000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 24 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 6 Lot title: Käsitsireguleeritavad valendikusisesed staplerid

  1. Short description

  Käsitsireguleeritavad valendikusisesed staplerid, kirjeldus esitatud hankedokumentide tehnilises kirjelduses, mis on kättesaadav Hankedokumendid lehelt.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33169000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 24 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 7 Lot title: Kumerstapler-lõikurid 90°

  1. Short description

  Kumerstapler-lõikurid 90°, kirjeldus esitatud hankedokumentide tehnilises kirjelduses, mis on kättesaadav Hankedokumendid lehelt.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33169000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 24 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 8 Lot title: Ühekordsed käsitsi aktiveeritavad ultrahelikirurgia instrumendid

  1. Short description

  Ühekordsed käsitsi aktiveeritavad ultrahelikirurgia instrumendid, kirjeldus esitatud hankedokumentide tehnilises kirjelduses, mis on kättesaadav Hankedokumendid lehelt.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33169000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 24 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required
   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1. Pakkuja või ühispakkumuses osalev isik, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äri- või muus sarnases registris, esitab sellekohase koopia kehtivast registritunnistusest. Eesti Vabariigis registreeritud juriidilisest isikust Pakkuja kehtivaid andmeid kontrollib Hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist. Pakkuja, kellel õigusaktidest tulenevalt puudub kohustus enda registreerimiseks äri- või muus sarnases registris, esitab asutamislepingu või sellega samatähendusliku dokumendi koopia.

    2. Juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud, kes omavad juriidilise isiku esindamise õigust, ei ole kantud registritunnistusele, esitada volikiri Pakkuja esindamiseks.

    3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja:

    1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;

    2) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud välja arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär;

    3) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;

    4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt.

    Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

    4. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.

    Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR.

    4.4.1. Pakkuja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.

    4.4.2. Hankija kontrollib Maksu- ja Tolliameti elektroonilisest andmekogust hankemenetluse algamise päeva seisuga kõigi Eesti Vabariigis registreeritud pakkujate riiklike ja Tallinnas registreeritud pakkujate kohalike maksude maksuvõla puudumist.

    5. Vajadusel esitab Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuvõlgade tasumise kohustuse täitmise kontrollimiseks enda elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi, millelt nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise päeva seisuga.

    6. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja.

    Ühispakkujad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali ja kirjaliku kinnituse selle kohta, et ühispakkujad vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1. Pakkuja viimase kolme (3) majandusaasta (2013-2015 või 2014-2016) keskmine netokäive ei või olla väiksem kui 300 000 EUR. Vajadusel esitab pakkuja lisa 3 vormil V vastavad andmed. Eesti Vabariigis registreeritud pakkujate tingimusele vastavust kontrollib Hankija e-keskkonna teabevahetuse kaudu.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1. Pakkuja peab omama pakutavate toodete hulgimüügi kogemust vähemalt 2 aastat. Esitada Esitada lisa 3 vormil VI nõuetekohaselt täidetud pakutavate toodete olulisemate müügilepingute/müügitehingute nimekiri, mis on sõlmitud viimase 2 aasta jooksul, koos maksumuse ja infoga teiste osapoolte kohta. Nimetatud lepingute maht peab olema vähemalt hankes esitatud pakkumuse maksumus.

    2. Pakkuja peab olema pakutava toote originaaltootja või originaaltootja ametlik esindaja, esitama vastava volitust tõendava dokumenti või kinnituse.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    03.07.2017 11:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Ethiopia
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 3.7.2017 11:00
    Place:

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: yes
   Estimated timing for further notices to be published:

   Aprill 2019.

  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information
  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Riigihangete vaidlustuskomisjon
    Endla 13/Lõkke 5
    Tallinn
    10122
    Estonia
    Contact point(s): 10122
    Telephone: +372 6113713
    E-mail: vako@fin.ee
    Fax: +372 6113760
    Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Riigihangete vaidlustuskomisjon
    Endla 13/Lõkke 5
    Tallinn
    10122
    Estonia
    Contact point(s): 10122
    Telephone: +372 6113713
    E-mail: vako@fin.ee
    Fax: +372 6113760
    Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  5. Date of dispatch of this notice
   22.05.2017

Other tenders from Estonia за for this period

Electricity Source: TED

Building construction work Source: TED

Programming services of packaged software products Source: TED