Orthopaedic prostheses

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Sihtasutus Pärnu Haigla
Number: 229987
Publication date: 21-02-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Sihtasutus Pärnu Haigla
   90004527
   Ristiku 1
   Pärnu
   80010
   Estonia
   Contact point(s): 80010
   For the attention of: Este Maidle
   Telephone: +372 4473128
   E-mail: este.maidle@ph.ee
   Fax: +372 4473102
   Internet address(es):
   General address: http://www.ph.ee
   Electronic access to information: https://riigihanked.riik.ee
   Electronic submission of tenders and requests to participate: https://riigihanked.riik.ee
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Body governed by public law
  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Suurte liigeste endoproteeside ostmine.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Ristiku 1, Pärnu.

    NUTS code: EE
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Eeldatavalt kuni 1 100 liigeseproteesi ja 1 200 ühikut luutsementi koos nende paigaldamiseks vajalike abiseadmetega.

    Tehniline kirjeldus ja toodete eeldatavad kogused on esitatud hankedokumendis.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    33183200
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Eeldatavad kogused esitatud hankedokumendi lisas 1.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: yes
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 48 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Esimese valiku puusa- ja põlveproteesid

  1. Short description

  Tootegrupp I – Esimese valiku puusa- ja põlveproteesid.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33183200
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 2 Lot title: Teise (alternatiiv) valiku puusa- ja põlveproteesid

  1. Short description

  Tootegrupp II – Teise (alternatiiv) valiku puusa- ja põlveproteesid.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33183200
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 3 Lot title: Luutsement ning selle segamise ja sisestamise vahendid

  1. Short description

  Tootegrupp III – Luutsement ning selle segamise ja sisestamise vahendid.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33183200
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required
   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: yes

    Hangitavad tooted tarnitakse SA Pärnu Haigla anestesioloogia, intensiiv- ja operatiivravi teenistuse operatsiooniplokki aadressil Ristiku 1, 80010 Pärnu, mille pinnal moodustatakse konsignatsiooniladu (edaspidi nimetatud ka kui Ladu).

    Konsignatsioonilao koosseis sätestatakse Lepingu lisas 3, mida täpsustatakse hankeperioodil lähtudes vajadusest.

  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse. Juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija Justiitsministeeriumi registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist. Pakkuja, kellel õigusaktidest tulenevalt puudub kohustus enda registreerimiseks äri- või muus sarnases registris, esitab asutamislepingu või sellega samatähendusliku dokumendi koopia.

    2. Juhul, kui pakkumuse dokumentidele pakkuja esindajana allakirjutanud isik(ud) ei ole pakkuja seadusjärgsed esindajad, esitada Lisa 3 vormi III kohane Pakkuja seadusjärgse esindaja poolt allkirjastatud volikiri Pakkuja esindamiseks.

    3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja:

    1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;

    2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;

    3) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud välja arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär;

    4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt.

    Pakkuja esitab lisa 3 vormil II kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

    4. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.

    Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.

    4.4.1. Pakkuja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.

    Hankija kontrollib Maksu- ja Tolliameti elektroonilisest andmekogust hankemenetluse algamise päeva seisuga kõigi Eesti Vabariigis registreeritud pakkujate riiklike maksude maksuvõla puudumist ja Tallinnas registreeritud pakkujate kohalike maksude maksuvõla puudumist.

    5. Vajadusel esitab pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuvõlgade tasumise kohustuse täitmise kontrollimiseks enda elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi, millelt nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise päeva seisuga.

    6. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja ning esitavad koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega nende esindajale antud volikirja (lisa 3 vorm IV) originaali ja kirjaliku kinnituse selle kohta, et ühispakkujad vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1. I osa Pakkuja viimase kahe majandusaasta (2014-2015 või 2015-2016) netokäive kokku ei või olla väiksem kui 1 000 000 EUR. Vajadusel esitab pakkuja vastavad andmed lisa 3 vormil V. Eesti Vabariigis registreeritud pakkujate tingimusele vastavust kontrollib hankija e-keskkonna teabevahetuse kaudu.

    Kehtib hanke osale: 1 Esimese valiku puusa- ja põlveproteesid.

    2. II osa Pakkuja viimase kahe majandusaasta (2014-2015 või 2015-2016) netokäive kokku ei või olla väiksem kui 1 000 000 EUR. Vajadusel esitab pakkuja vastavad andmed lisa 3 vormil V. Eesti Vabariigis registreeritud pakkujate tingimusele vastavust kontrollib hankija e-keskkonna teabevahetuse kaudu.

    Kehtib hanke osale: 2 Teise (alternatiiv) valiku puusa- ja põlveproteesid.

    3. III osa Pakkuja viimase kahe majandusaasta (2014-2015 või 2015-2016) netokäive kokku ei või olla väiksem kui 500 000 EUR. Vajadusel esitab pakkuja vastavad andmed lisa 3 vormil V. Eesti Vabariigis registreeritud pakkujate tingimusele vastavust kontrollib hankija e-keskkonna teabevahetuse kaudu. Kehtib hanke osale: 3 Luutsement ning selle segamise ja sisestamise vahendid.

    4. Juhul kui pakkuja tõendab oma vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuetele lisaks oma näitajatele ka teise isiku vahendite alusel, peab pakkuja tõendama, et hankelepingu täitmiseks vajalikud ja hankelepingu esemele vastavad vahendid on olemas ja pakkujal on võimalik vajaduse korral selle isiku vastavaid vahendeid hankelepingu täitmiseks kasutada. Pakkuja esitab lisa 3 vormil VII kinnituse, et teised isikud, kelle pädevuse alusel ta on tõendanud hankemenetluses oma vastavust kvalifitseerimise tingimustele, osalevad hankelepingu vahetult täitmisel vähemalt osas, milles pakkuja tõendas oma pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele nende näitajatele. Pakkuja esitab vajadusel täiendavad andmed ja selgitused.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1. kehtiv tootjapoolne või volitatud tarnijapoolne pakutavate toodete esindusõigust (müügiõigus, tehniline toetus) tõendav dokument või selle koopia (võib olla ingliskeelne).

    2. Pakkuja peab olema viimase 2 aasta jooksul nõuetekohaselt täitnud vähemalt 2 müügilepingut, mille objektiks olid käesoleva hanke objektiks olevad tooted. Pakkujal esitada vastavate toodete viimase kahe aasta jooksul nõuetekohaselt täidetud kõige olulisema müügilepingu andmed: lepingu maksumus, sõlmimise kuupäev, lepingu täidetud maht ja info teise osapoole kohta lisa 3 vormil VI.

    3. I ja II osa (tootegrupi) Pakkuja tagab vähemalt ühe eesti keelt vähemalt B2 tasemel kõneleva tootespetsialisti kaasamise hankelepingu täitmisele, kes on hankelepingu perioodil kättesaadav ühe tööpäeva jooksul.

    4.7.3.1. Pakkuja tootespetsialist peab olema saanud tootjapoolse väljaõppe toodete käsitlemiseks ning omab vähemalt viie (5) aastast töökogemust liigeste endoproteeside või ortopeediliste implantaatide valdkonnas. Vajalik spetsialisti meditsiiniline eriharidus. Esitada tootespetsialisti CV, töökogemust ja haridust tõendavad dokumendid ning tootjapoolse väljaõppe koolitustunnistus, kinnitus eesti keele taseme kohta.

    Kehtib hanke osale: 1 Esimese valiku puusa- ja põlveproteesid.

    4. I ja II osa (tootegrupi) Pakkuja tagab vähemalt ühe eesti keelt vähemalt B2 tasemel kõneleva tootespetsialisti kaasamise hankelepingu täitmisele, kes on hankelepingu perioodil kättesaadav ühe tööpäeva jooksul.

    4.7.3.1. Pakkuja tootespetsialist peab olema saanud tootjapoolse väljaõppe toodete käsitlemiseks ning omab vähemalt viie (5) aastast töökogemust liigeste endoproteeside või ortopeediliste implantaatide valdkonnas. Vajalik spetsialisti meditsiiniline eriharidus. Esitada tootespetsialisti CV, töökogemust ja haridust tõendavad dokumendid ning tootjapoolse väljaõppe koolitustunnistus, kinnitus eesti keele taseme kohta. Kehtib hanke osale: 2 Teise (alternatiiv) valiku puusa- ja põlveproteesid

    5. Juhul kui Pakkuja poolt kaasatud tootespetsialist ei ole Pakkujaga töösuhtes, esitada Tootespetsialisti enda poolt allkirjastatud kinnitus selle kohta, et tootespetsialist on valmis antud positsioonil lepingut täitma ning tootespetsialisti praeguse tööandja poolt allkirjastatud kinnitus, et tööandja on nõus tootespetsialisti poolt antud positsioonil lepingu täitmisega.

    6. Juhul kui pakkuja tõendab oma vastavust tehnilise ja kutsealase pädevusele esitatud nõuetele lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, peab pakkuja tõendama, et hankelepingu täitmiseks vajalikud ja hankelepingu esemele vastavad vahendid on olemas ja pakkujal on võimalik vajaduse korral selle isiku vastavaid vahendeid hankelepingu täitmiseks kasutada. Pakkuja esitab lisa 3 vormil VII kinnituse, et teised isikud, kelle pädevuse alusel ta on tõendanud hankemenetluses oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele, osalevad hankelepingu vahetult täitmisel vähemalt osas, milles pakkuja tõendas oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele nende näitajatele.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    03.04.2017 11:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Ethiopia
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 3.4.2017 11:00
    Place:

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: yes
   Estimated timing for further notices to be published:

   1.2021.

  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information
  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Riigihangete vaidlustuskomisjon
    Endla 13/Lõkke 5
    Tallinn
    10122
    Estonia
    Contact point(s): 10122
    Telephone: +372 6113711
    E-mail: vako@fin.ee
    Fax: +372 6113760
    Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Riigihangete vaidlustuskomisjon
    Endla 13/Lõkke 5
    Tallinn
    10122
    Estonia
    Contact point(s): 10122
    Telephone: +372 6113711
    E-mail: vako@fin.ee
    Fax: +372 6113760
    Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  5. Date of dispatch of this notice
   17.02.2017

Other tenders from Estonia за for this period

Petroleum and distillates Source: TED

All-terrain vehicles Source: TED

Cable and related products Source: TED

Mass spectrometer Source: TED

Beverages, tobacco and related products Source: TED