Data-processing equipment

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Sihtasutus Pärnu Haigla
Number: 312581
Publication date: 25-02-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Sihtasutus Pärnu Haigla
   90004527
   Ristiku 1
   Pärnu
   80010
   Estonia
   Contact point(s): 80010
   For the attention of: Este Maidle
   Telephone: +372 4473128
   E-mail: este.maidle@ph.ee
   Fax: +372 4473102
   Internet address(es):
   General address: http://www.ph.ee
   Electronic access to information: https://riigihanked.riik.ee
   Electronic submission of tenders and requests to participate: https://riigihanked.riik.ee
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Body governed by public law
  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Andmetöötlusseadmete rentimine.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Rental
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Ristiku 1 Pärnu.

    NUTS code: EE
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    2.1. Riigihanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping, mille objektiks on andmetöötlusseadmete rentimine 3 aasta jooksul. Tehniline kirjeldus on toodud HD Lisades 1 ja 2.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    30236200
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Renditavad andmetöötlusseadmed:

    2.1.1. 2 dubleerivat kettamassiivi;

    2.1.2. 1 deduplitseeriv varundusseade.

    Pakkuja ülesandeks on:

    2.2.1. riigihanke esemeks oleva andmetöötlusseadmete hankija kasutusse andmine (rentimine) 36-ks kuuks koos kohapealse garantii- ja hooldusteenuse osutamisega;

    2.2.2. kõikide käikuandmiseks ja kasutamiseks vajalike mõõdistuste, paigalduste, testimiste ja seadistustööde teostamine.

   2. Information about options:
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: yes
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 40 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required
   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse. Juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija Justiitsministeeriumi registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist. Pakkuja, kellel õigusaktidest tulenevalt puudub kohustus enda registreerimiseks äri- või muus sarnases registris, esitab asutamislepingu või sellega samatähendusliku dokumendi koopia.

    2. Juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud, kes omavad juriidilise isiku esindamise õigust, ei ole kantud registritunnistusele, esitada koos pakkumusega Lisa 4 vormi III kohane volikiri Pakkuja esindamiseks.

    3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja:

    1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;

    2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;

    3) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–1333, § 175 või 2601 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud välja arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär;

    4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt.

    Nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab Pakkuja kirjaliku kinnituse Lisa 4 vormil II.

    4. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.

    Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR.

    4.4.1. Pakkuja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.

    4.4.2. Hankija kontrollib Maksu- ja Tolliameti elektroonilisest andmekogust hankemenetluse algamise päeva seisuga kõigi Eesti Vabariigis registreeritud pakkujate riiklike maksude maksuvõla ja Tallinnas registreeritud pakkujate kohalike maksude maksuvõla puudumist.

    5. Vajadusel esitab pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuvõlgade tasumise kohustuse täitmise kontrollimiseks enda elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi, millelt nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise päeva seisuga.

    6. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja ja kirjaliku kinnituse, et ühispakkujad vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

    Ühispakkujad esitavad koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega nende esindajale antud Lisa 4 vormi IV kohase volikirja originaali.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1. Pakkuja viimase kolme (3) majandusaasta (2013-2015) või (2014-2016) summeeritud netokäive ei või olla väiksem kui 500 000 EUR. Vajadusel esitab pakkuja vastavad andmed Lisa 4 vormil V. Eesti Vabariigis registreeritud pakkujate tingimusele vastavust kontrollib Hankija e-keskkonna teabevahetuse kaudu.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1. Pakkuja on vähemalt 3 viimast aastat (2014-2016) olnud pakutavate toodete tootjafirma esindaja Eestis koos toimiva hooldesüsteemiga (garantiiremondi ja riistvara probleemidega seotud väljakutsete lahendamine). Pakkuja esitab hoolde- ja garantiisüsteemi kirjelduse ja kinnituse hankelepingus nõutud tingimuste täitmise kohta vabas vormis.

    2. Pakkujal peab olema rendile antavate toodete müügi- ja/või rendi kogemus. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul täitnud vähemalt 3 riigihanke esemele sarnast lepingut, mille maksumus kokku on vähemalt 500 000 EUR. Pakkuja esitab info viimase kolme aasta jooksul täidetud riigihanke esemele sarnaste lepingute, sh olemasolul riigihankelepingute nimekirja nende maksumuse, sõlmimise kuupäevade ja infoga teiste osapoolte kohta vastavalt HD lisa 4 vormil VI.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    05.04.2017 11:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Ethiopia
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 5.4.2017 11:00
    Place:

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: yes
   Estimated timing for further notices to be published:

   3.2020.

  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information
  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Riigihangete vaidlustuskomisjon
    Endla 13/Lõkke 5
    Tallinn
    10122
    Estonia
    Contact point(s): 10122
    Telephone: +372 6113713
    E-mail: vako@fin.ee
    Fax: +372 6113760
    Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Riigihangete vaidlustuskomisjon
    Endla 13/Lõkke 5
    Tallinn
    10122
    Estonia
    Contact point(s): 10122
    Telephone: +372 6113713
    E-mail: vako@fin.ee
    Fax: +372 6113760
    Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  5. Date of dispatch of this notice
   23.02.2017

Other tenders from Estonia за for this period

Occupational clothing, special workwear and accessories Source: TED

Software development services Source: TED

Telephone and data transmission services Source: TED

Topographical and water divining services Source: TED

Training seminars Source: TED