Clinic construction work

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Sihtasutus Pärnu Haigla
Number: 7080132
Publication date: 16-01-2018
Source: TED
Deadline: 9 days
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Sihtasutus Pärnu Haigla
   Ristiku 1
   Pärnu
   80010
   Estonia
   Telephone: +372 5123827
   E-mail: jan@ph.ee
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Pärnu Haigla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööd


    Reference number: 192773
   2. Main CPV code:
    45215130
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Töövõtu mahtu kuuluvad Pärnu linnas Ristiku tn 1 kinnistul esmatasandi tervisekeskuse hoone (netopind 3 851,5 m2) ehitustööde I ja III etapi teostamine, samuti tööjooniste ja teostusjooniste koostamine.

    Hankelepingu täitmise tähtaeg on 12 kuud hankelepingu sõlmimisest ehk eeldatavalt märts 2019, millele lisandub garantiiperioodi kohustused ning ehitiste ja seadmete tehnohooldus 3 (kolme) kuu jooksul pärast ehitustööde üleandmist ja eelnimetatuga seonduvad kohustused. Garantiiperiood on 36 kuud hankelepingu projektis märgitud kogu töö kohta üleandmise-vastuvõtuakti allkirjastamisest.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2018-01-11
 3. Original notice reference
  2017/S 238-493343
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: III.1.2
   Place of text to be modified: III.1.2
   Instead of:

   1. Taotleja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta summaarne netokäive ehitustööde teostamise osas peab olema olnud vähemalt 12 000 000 (kaksteist miljonit) EUR.

   Nõutav dokument: 1) pakkuja kinnitab tingimusele vastavust ja esitab andmed taotleja viimase kolme majandusaasta netokäivete kohta ehitustööde teostamise osas hankepassis;

   2) vajadusel esitab taotleja viimase kolme majandusaasta netokäibed ehitustööde teostamise osas taotluse dokumentide lisa 1 vormil III.

   2. Taotlejal peavad hankelepingu täitmise tagamiseks olemas olema vajalikud rahalised vahendid 500 000 (viissada tuhat) EUR või võimalus hankelepingu rahastamiseks krediidiasutuse krediidilimiidina.

   Nõutav dokument: esitada pangaõiend rahaliste omavahendite olemasolu kohta koos taotleja kinnitusega summa sihtotstarbelisest deponeerimise võimalusest antud objektile või krediidiasutuse kinnitus taotlejale krediidilimiidi võimaldamise kohta krediidiasutustest.

   3. Lähtudes objekti eeldatavast ehitusmaksumusest ning ehitusajast on taotleja/pakkuja finantsvõimekuse tagamiseks seatud kvalifitseerimise eeltingimuseks, et taotleja/pakkuja ettevõtte omakapital on vähemalt kahe viimase majandusaasta jooksul on olnud vähemalt 500 000 (viissada tuhat) EUR.

   Nõutav dokument: Taotlejal esitada vastav kinnitus hankepassis ja vajadusel väljavõte kahe viimase (2015-2016) majandusaasta auditeeritud aruannete vastavat infot sisaldavatest osadest, koos audiitori järelotsusega.

   Eesti Vabariigis registreeritud taotlejate/pakkujate tingimusele vastavust kontrollib hankija riigihangete keskkonna teabevahetuse kaudu.


   Read:

   1. Taotleja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta summaarne netokäive ehitustööde teostamise osas peab olema olnud vähemalt 8 000 000 (kaheksa miljonit) EUR.

   Nõutav dokument: 1) Taotleja kinnitab tingimusele vastavust ja esitab andmed taotleja viimase kolme majandusaasta netokäivete kohta ehitustööde teostamise osas hankepassis;

   2) Vajadusel esitab taotleja viimase kolme majandusaasta netokäibed ehitustööde teostamise osas taotluse dokumentide lisa 1 vormil III.

   2. Taotlejal peavad hankelepingu täitmise tagamiseks olemas olema vajalikud rahalised vahendid 500 000 (viissada tuhat) EUR või võimalus hankelepingu rahastamiseks krediidiasutuse krediidilimiidina.

   Nõutav dokument: esitada pangaõiend rahaliste omavahendite olemasolu kohta koos taotleja kinnitusega summa sihtotstarbelisest deponeerimise võimalusest antud objektile või krediidiasutuse kinnitus taotlejale krediidilimiidi võimaldamise kohta krediidiasutustest.

   3. Lähtudes objekti eeldatavast ehitusmaksumusest ning ehitusajast on taotleja/pakkuja finantsvõimekuse tagamiseks seatud kvalifitseerimise eeltingimuseks, et taotleja/pakkuja ettevõtte omakapital on vähemalt kahe viimase majandusaasta jooksul on olnud vähemalt 500 000 (viissada tuhat) EUR.

   Nõutav dokument: taotlejal esitada vastav kinnitus hankepassis ja vajadusel väljavõte kahe viimase (2015-2016) majandusaasta auditeeritud aruannete vastavat infot sisaldavatest osadest, koos audiitori järelotsusega.

   Eesti Vabariigis registreeritud taotlejate/pakkujate tingimusele vastavust kontrollib hankija riigihangete keskkonna teabevahetuse kaudu.


   Section number: III.1.3
   Place of text to be modified: III.1.3
   Instead of:

   1. Taotleja/Pakkuja peab olema viimase viie aasta jooksul teostanud peatöövõtjana vähemalt 3 (kolm) üle 3 000 m2 suletud netopinnaga hoone ehitustöö.

   Nõutav dokument: esitada taotluse dokumentide lisa 1 vormi IV kohane teostatud ehitustööde nimekiri, koos andmetega ehitustööde, tegemise aja, koha ja tellijate kontaktandmete ning ehitise suletud netopinna kohta ja taotleja kirjalik kinnitus lepingute nõuetekohase täitmise kohta.

   2. Taotleja/Pakkuja peab olema viimase viie aasta jooksul teostanud peatöövõtjana vähemalt 1 (ühe) üle 3 000 m2 suletud netopinnaga hoone ehitustöö, mis on sarnane käesoleva hanke objektiks oleva ehitustööga.

   Sarnaseks ehitustööks loetakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2.6.2015 määrusega nr 51 kinnitatud „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ koodidega 11310 (hoolekandeasutuste hooned), 12100 (majutus- ja toitlustushooned), 12200 (büroohooned), 12600 (meelelahutus-, haridus- tervishoiu- ja muud avalikud hooned) ehitiste püstitamise, laiendamise ja/või rekonstrueerimistöid. Kui pakkuja poolt nimetatud ehitis omab mitut kasutamise otstarvet, peab nõutud tingimustele vastama ehitise vastavat kasutamise otstarvet omava osa suurus. Kui ehitustööde objektiks on olnud ehitise osa, peab nõutud tingimustele vastama ehitise vastava osa suurus. Pakkuja peab olema nimetatud tööd teostanud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt.

   Nõutav dokument: esitada taotluse dokumentide lisa 1 vormi IV kohane teostatud sarnaste ehitustööde nimekiri koos andmetega ehitustööde, tegemise aja, koha, tellijate andmete ja ehitise suletud netopinna kohta ning kinnitusega, et taotleja/pakkuja on loetletud tööd teostanud lepingute ja hea tava kohaselt.

   3. Taotleja/Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate ehitustööde teostamisel kaasama projektijuhi, kes omab ehitusalast kõrgharidust, ehitusjuhtimisalast töökogemust vähemalt 5 (viis) aastat ning viimase 10 (kümne) aasta jooksul kogemus vähemalt 1 (ühe) üle 3 000 (kolme tuhande) m2 netopinnaga hoones taotluse dokumentide punktis 5.2.2 kirjeldatud sarnase ehitustöö juhtimisel projektijuhina.

   Nõutav dokument: esitada taotluse dokumentide lisa 1 vormi V kohane CV projektijuhi kohta, koos kirjaliku kinnitusega, et taotlejal/pakkujal on võimalik vastavat projektijuhti hankelepingu täitmiseks (olenemata sellise õigussuhte vormist) kasutada kuni hankelepingu tähtaja lõpuni.

   4. Taotleja/Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate ehitustööde teostamise vahetuks juhtimiseks ehitustööde objektil kaasama ehitustööde objektijuhi, kellel peab olema ehitusvaldkonna rakenduslik- või kõrgharidus või kutsekvalifikatsioon Ehitusjuht III, vähemalt 7-aastane töökogemus ehitustööde valdkonnas ning tal peab olema viimase 10 (kümne) aasta jooksul kogemus vähemalt 1 (ühe) üle 3 000 m2 suletud netopinnaga taotluse dokumendi p 5.2.2 kirjeldatud sarnase ehitustöö juhtimises projektijuhi või objektijuhina.

   Nõutavad dokumendid: esitada ehitustööde objektijuhi CV vastavalt taotluse dokumentide lisa 1 vormile V. Vormi V lisana esitada koopia ehitustööde objektijuhi ehituslikku haridust tõendava(te)st dokumendist (dest), õppeasutus(t)e diplomi (te) koopia (d) ning kirjalik kinnitus selle kohta, et taotlejal/pakkujal on võimalik vastavate võtmeisik-objektijuhti hankelepingu täitmiseks (olenemata sellise õigussuhte vormist) kasutada kuni hankelepingu tähtaja lõpuni.

   5. Taotleja/Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate ehitustööde eriosade – nõrkvoolusüsteemid, hooneautomaatika, küte-ventilatsioon-vesi-kanalisatsioon, basseinid - teostamiseks kaasama eriosade töödejuhid, kes vastavad järgmistele tingimustele:

   1) Nõrkvoolu-, hooneautomaatika- ja kütte-ventilatsiooni-vee-kanalisatsiooni tööde juhid peavad omama erialast haridust (vähemalt keskeriharidus), vastava eriosa ehitustööde juhtimise töökogemust vähemalt 3 (kolm) aastat ning viimase 5 (viie) aasta jooksul kogemust vähemalt 1 (ühe) üle 3 000 (kolme tuhande) m2 netopinnaga taotluse dokumentide punktis 5.2.2 kirjeldatud sarnase ehitustöö vastava eriosa ehitustöö juhtimise kogemust;

   Nõutavad dokumendid: Esitada taotluse dokumentide lisa 1 vormi V kohased CV-d eriosade töödejuhtide kohta, koos kirjaliku kinnitusega, et taotlejal/pakkujal on võimalik vastavat töödejuhti hankelepingu täitmiseks (olenemata sellise õigussuhte vormist) kasutada kuni hankelepingu tähtaja lõpuni ja vajadusel tellija kinnituskirja.

   6. Taotleja/Pakkuja peab omama ehitustööde tegevusvaldkonnas vastavat kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi, mis vastaksid vähemalt ISO 9001; ISO 14001 ja OHSAS 18001 standardite tingimustele või nimetatud standarditega võrdväärseid nõudeid sätestavate dokumentide nõudmistele.

   Nõutav dokument: Esitada kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu tõendamiseks sertifikaatide või nendega samaväärsete dokumentide koopiad. Juhul kui pakkuja kvaliteedi- või keskkonnajuhtimissüsteem ei ole sertifitseeritud, siis tuleb esitada ettevõttesisese kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi kirjeldus.

   7. Taotleja kvalifitseerimiseks on nõutav taotluse punktis 5.3.1 ja 5.3.2 nimetatud erinõuete, registreeringute või tegevuslubade olemasolu. Nimetatud kvalifitseerimise tingimused on määratud lähtudes põhimõttest, et need on piisavad tõendamaks hankelepingu nõuetekohase täitmise võimet ning vastavuses ja proportsionaalsed hankelepingu esemeks olevate töödega. Juhul, kui hankelepingu alusel sooritatava tegevuse jaoks on õigusaktides kehtestatud erinõudeid, mille täitmise või olemasolu tõendamist ei ole hankija pakkuja kvalifitseerimiseks põhjendatuks pidanud ega ole seetõttu selliste nõuete täitmist hanketeates või hankedokumentides nõudnud, kohustub pakkuja siiski tagama, et hoolimata selliste kvalifitseerimisnõuete mitteesitamisest hankija poolt, oleksid pakkujal sellised õigusaktidest tulenevad erinõuded, registreeringud või tegevusload olemas hankelepingu täitmisel.

   Nõutavad dokumendid: taotluse dokumentide punktides 5.3.1 ja 5.3.2 nimetatud lubade, registreeringute ja muude tõendite koopiad, kui neid ei ole võimalik kontrollida Eesti äriregistri või MTR-i kaudu.

   8. Kui see on kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalik ja asjakohane, võib Taotleja tõendada vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel registreeringute, lubade, vahendite, meetmete või spetsialistide osas. Alltöövõtjale tuginemiseks nimetab taotleja/pakkuja lisa 1 VI alltöövõtja ning esitab alltöövõtja sellekohase kinnituse (lisa 1 vorm VII).


   Read:

   1. Taotleja/Pakkuja peab olema viimase viie aasta jooksul teostanud peatöövõtjana vähemalt 3 (kolm) üle 3 000 m2 suletud netopinnaga hoone ehitustöö.

   Nõutav dokument: esitada taotluse dokumentide lisa 1 vormi IV kohane teostatud ehitustööde nimekiri, koos andmetega ehitustööde, tegemise aja, koha ja tellijate kontaktandmete ning ehitise suletud netopinna kohta ja taotleja kirjalik kinnitus lepingute nõuetekohase täitmise kohta.

   2. Taotleja/Pakkuja peab olema viimase viie aasta jooksul teostanud peatöövõtjana vähemalt 1 (ühe) üle 3 000 m2 suletud netopinnaga hoone ehitustöö, mis on sarnane käesoleva hanke objektiks oleva ehitustööga.

   Sarnaseks ehitustööks loetakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2.6.2015 määrusega nr 51 kinnitatud „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ koodidega 11310 (hoolekandeasutuste hooned), 12100 (majutus- ja toitlustushooned), 12200 (büroohooned), 12600 (meelelahutus-, haridus- tervishoiu- ja muud avalikud hooned) ehitiste püstitamise, laiendamise ja/või rekonstrueerimistöid. Kui pakkuja poolt nimetatud ehitis omab mitut kasutamise otstarvet, peab nõutud tingimustele vastama ehitise vastavat kasutamise otstarvet omava osa suurus. Kui ehitustööde objektiks on olnud ehitise osa, peab nõutud tingimustele vastama ehitise vastava osa suurus. Pakkuja peab olema nimetatud tööd teostanud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt.

   Nõutav dokument: esitada taotluse dokumentide lisa 1 vormi IV kohane teostatud sarnaste ehitustööde nimekiri koos andmetega ehitustööde, tegemise aja, koha, tellijate andmete ja ehitise suletud netopinna kohta ning kinnitusega, et taotleja/pakkuja on loetletud tööd teostanud lepingute ja hea tava kohaselt.

   3. Taotleja/Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate ehitustööde teostamisel kaasama projektijuhi, kes omab vähemalt kutsekvalifikatsiooni diplomeeritud ehitusinsener tase 7.

   Nõutav dokument: esitada projektijuhi kvalifikatsiooni tõendav(ad) dokument(id), koos kirjaliku kinnitusega, et taotlejal/pakkujal on võimalik vastavat projektijuhti hankelepingu täitmiseks (olenemata sellise õigussuhte vormist) kasutada kuni hankelepingu tähtaja lõpuni.

   4. Taotleja/Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate ehitustööde teostamise vahetuks juhtimiseks ehitustööde objektil kaasama ehitustööde objektijuhi, kes omab vähemalt kutsekvalifikatsiooni diplomeeritud ehitusinsener tase 7.

   Nõutavad dokumendid: esitada ehitustööde objektijuhi kutsekvalifikatsiooni tõendav(ad) dokument(id) ning kirjalik kinnitus selle kohta, et taotlejal/pakkujal on võimalik vastavat võtmeisik-objektijuhti hankelepingu täitmiseks (olenemata sellise õigussuhte vormist) kasutada kuni hankelepingu tähtaja lõpuni.

   5. Taotleja/Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate ehitustööde eriosade – nõrkvoolusüsteemid, hooneautomaatika, küte-ventilatsioon-vesi-kanalisatsioon, basseinid - teostamiseks kaasama eriosade töödejuhid, kellel on järgmised kutsekvalifikatsioonid:

   1) nõrkvoolu-, hooneautomaatika töödejuht peab omama vähemalt kutsekvalifikatsiooni automaatika insener, tase 7;

   2) kütte-ventilatsiooni- ja jahutuse töödejuht peab omama vähemalt kutsekvalifikatsiooni diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni ja jahutuse insener tase 7;

   3) veevarustuse ja kanalisatsiooni töödejuht peab omama vähemalt kutsekvalifikatsiooni diplomeeritud veevarustuse ja kanalisatsiooni insener tase 7;

   4) elektripaigaldise vastutav spetsialist peab omama vähemalt B-pädevustunnistust.

   Nõutav dokument: esitada kinnitus hankepassis, et taotlejal on võimalik kaasata selliste pädevustega spetsialistid ning eriosade töödejuhtide kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid esitatakse koos pakkumusega.

   6. Taotleja/Pakkuja peab omama ehitustööde tegevusvaldkonnas vastavat kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi, mis vastaksid vähemalt ISO 9001; ISO 14001 ja OHSAS 18001 standardite tingimustele või nimetatud standarditega võrdväärseid nõudeid sätestavate dokumentide nõudmistele.

   Nõutav dokument: Esitada kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu tõendamiseks sertifikaatide või nendega samaväärsete dokumentide koopiad. Juhul kui pakkuja kvaliteedi- või keskkonnajuhtimissüsteem ei ole sertifitseeritud, siis tuleb esitada ettevõttesisese kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi kirjeldus.

   7. Taotlejale/Pakkujale tegevuslubade ja registreeringute kohta esitatavad nõuded ja nõutavad dokumendid

   1) Taotleja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse. Juriidilisest isikust Eesti Vabariigi taotleja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist.

   2) Taotlejal peab olema majandustegevuse registrile (MTR) esitatud ja avaldatud majandustegevuse teade ehituse tegevusalal. Eesti Vabariigi taotleja registreeritust äriregistris ja MTR-i kantud kehtivaid andmeid kontrollib hankija vastavate registrite kaudu. Taotleja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab (kui see on tema asukohamaal nõutav) omama ülalloetletud valdkonnas oma asukohamaa õigusaktide kohast tegevusõigust. Taotleja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab tõendid selle kohta, et taotleja omab vastavalt oma asukohamaa seadustele õigust tegutseda nimetatud valdkonnas. Tõendiks loetakse taotleja asukohamaa õiguspädeva institutsiooni tõendit või vastava tegevusloa või registreeringu koopiat.

   Nõutavad dokumendid: taotluse dokumentide punktis 5.6.7 nimetatud dokumendi koopia, kui seda ei ole võimalik kontrollida avalike andmete põhjal.

   8. Juhul, kui hankelepingu alusel sooritatava tegevuse jaoks on õigusaktides kehtestatud erinõudeid, tagab taotleja, et pakkujal on sellised õigusaktidest tulenevad erinõuded täidetud ning tagab, et registreeringud või tegevusload on olemas hankelepingu täitmisel.

   9. Kui see on kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalik ja asjakohane, võib taotleja tõendada vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku vahendite alusel. Alltöövõtjale tuginemiseks esitab taotleja/pakkuja alltöövõtja sellekohase kinnituse (lisa 1 vorm VI).

   Ühistaotlejad võivad enda majandusliku ja finantsseisundi kvalifitseerimise tingimustele vastavuse tõendamiseks summeeritavate näitajate puhul tugineda kõigi ühistaotlejate vastavatele summeeritud näitajatele.

   Ühistaotlejad võivad oma tehnilise ja kutsealase pädevuse kvalifitseerimise tingimustele vastavuse tõendamiseks tugineda teiste ühispakkujate pädevusele, kui see on vastava kriteeriumi olemusest tulenevalt võimalik.


  2. Other additional information

Other tenders from Estonia за for this period

Road-surface painting work Source: TED

Road-surface painting work Source: TED

Waterproof clothing Source: TED

Street-cleaning and sweeping services Source: TED

Welfare services for children and young people Source: TED