Construction supervision services

Country: Estonia
Language: EN ET
Customer: Maanteeamet
Number: 7102595
Publication date: 17-01-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Maanteeamet
   Teelise tn 4
   Tallinn
   10916
   Estonia
   Telephone: +372 7408113
   E-mail: jane.treu@mnt.ee
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://riigihanked.riik.ee/register/hange/193943
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://riigihanked.riik.ee
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Other activity: Teede hoid ja liiklusohutus
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Põhimaantee 7 Riia-Pihkva lõigu Tsiiruli-Missokülä km 195,565-205,800 ja km 207,800-209,200 rekonstrueerimise omanikujärelevalve


    Reference number: 193943
   2. Main CPV code:
    71520000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Põhimaantee 7 Riia-Pihkva lõigu Tsiiruli-Missokülä km 195,565-205,800 ja km 207,800-209,200 rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    71520000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Põhimaantee 7 Riia-Pihkva lõigu Tsiiruli-Missokülä km 195,565-205,800 ja km 207,800-209,200 rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 67
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Pakkuja peab omama õigust vastavalt oma asukohamaa seadustele tee ehituse omanikujärelevalve tegemiseks.

    Pakkujal ei ole õigust tugineda teise isiku vastavale õigusele tulenevalt riigihangete seadusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti ja kes ei oma Eesti majandustegevuse registris majandustegevusteadet tegevusalal ehitus, omanikujärelevalve tegevusala liigiga - tee ehituse omanikujärelevalve, esitab oma asukohamaal väljastatud tegevusloa koopiad või tõendid selle kohta, et pakkuja omab vastavat õigust vastavalt oma asukohamaa seadustele. Tõendiks loetakse ka pakkuja vastavasisulist kinnitust koos väljavõttega vastavast asukohamaa õigusaktist (selle olemasolu korral). Eestist pärit pakkuja ei pea esitama väljavõtteid majandustegevuse registrist, õiguste olemasolu kontrollib hankija ise.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkuja viimase majandusaasta (2016) netokäive (müügitulu) peab olema vähemalt 100 000 eurot. Ühispakkujad võivad vastavad näitajad summeerida.

    Pakkuja esitab hankija nõudmisel viimase lõppenud majandusaasta (2016) aruande väljavõtte, millest selgub pakkuja majandusaasta netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad). Hankija soovitab hankemenetluse kiirema läbiviimise huvides esitada nimetatud dokument juba koos pakkumusega, kui see ei ole hankijale äriregistrist avalikult kättesaadav.

    2) Kui pakkuja soovib tõendada oma vastavust netokäibele esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel, esitab pakkuja hankepassis andmed tuginetava isiku kohta. Teine ettevõtja, kelle netokäibele tugineti vastutab koos pakkujaga solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes tema vahenditele tugineti. Kui pakkuja soovib tõendada enda vastavust netokäibele esitatud nõuetele teiste ettevõtjate vahendite alusel, peab pakkuja esitama hankepassi ka selle isiku kohta, kelle vahenditele ta tugineb.

    Pakkuja esitab hankija nõudmisel HD I vormi 2a kohase teise ettevõtja nõusoleku, milles teine ettevõtja märgib: a) kui suures netokäibe summas ta lubab pakkujal tema netokäibele tugineda; b) kinnitab, et ta annab pakkujale lepingu täitmisel vajadusel rahalisi vahendeid; ning c) kinnitab, et ta vastutab koos pakkujaga solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes tema vahenditele tugineti. Hankija soovitab hankemenetluse kiirema läbiviimise huvides esitada nimetatud dokument juba koos pakkumusega ning kui teise isiku majandusaasta aruanne ei ole hankijale äriregistrist avalikult kättesaadav, siis soovitab hankija esitada aruande väljavõte juba koos pakkumusega.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1) Pakkuja peab riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema täitnud nõuetekohaselt vähemalt ühe avalikult kasutatava tee (teeseaduse § 4 mõistes või ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) ehituse omanikujärelevalve lepingu, mille ehitusobjektil paigaldati asfaltbetoonkatte ülakihti vähemalt 30 000 m2.

    Pakkuja esitab hankepassis nimekirja hankija poolt kindlaksmääratud tunnustele vastavate avalikult kasutatava tee ehituse omanikujärelevalve lepingutest, mis on täidetud riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul.

    Pakkuja esitab hankija nõudmisel tellija kinnituse, milles tellija kinnitab, et selle lepingu alusel teostati avalikult kasutatava tee (teeseaduse § 4 mõistes või ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) ehituse omanikujärelevalvet, koos andmetega lepingu täitmise tähtaja kohta ja ehitusobjektil paigaldatud asfaltbetoonkatte ülakihi mahu kohta ruutmeetrites. Hankija soovitab hankemenetluse kiirema läbiviimise huvides esitada nimetatud dokument juba koos pakkumusega.

    2) Kui pakkuja soovib tõendada oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele teise ettevõtja vahendite alusel, esitab pakkuja hankepassis andmed tuginetava isiku kohta. Kui pakkuja soovib tõendada oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele teise ettevõtja vahendite alusel, peab pakkuja esitama hankepassi ka selle isiku kohta, kelle vahenditele ta tugineb.

    Pakkuja esitab hankija nõudmisel HD I vormi 2b kohase teise ettevõtja nõusoleku, milles teine ettevõtja: a) kinnitab, et on nõus, et pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele tema näitajate alusel, nimetades ära teise isiku tehnilise ja kutsealase pädevuse kirjelduse, millele pakkuja tugineb; b) kinnitab, et osaleb hankelepingu vahetul täitmisel vähemalt osas, milles pakkuja tugines tema näitajatele oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavuse tõendamisel kvalifitseerimise tingimustele. Hankija soovitab hankemenetluse kiirema läbiviimise huvides esitada nimetatud dokument juba koos pakkumusega.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

    Ehitusseadustik.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-15
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   ET
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-15
   Local time: 10:00
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Riigihangete vaidlustuskomisjon
   Endla 13/Lõkke 5
   Tallinn
   10122
   Estonia
   Contact person: 10122
   Telephone: +372 6113713
   E-mail: vako@fin.ee
   Fax: +372 6113760
   Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-15

Other tenders from Estonia за for this period

Garments Source: TED

Vaccines Source: TED

Vaccines Source: TED

Vaccines Source: TED

Vaccines Source: TED